Eerstvy uhorky alat

Èerstvé, ¹»avnaté ¹aláty sú neoddeliteµnou súèas»ou mnohých domácich a nielen poµských jedál. Mô¾ete ich spusti» z prakticky ka¾dej zeleniny, zdru¾enej s cudzími µuïmi v správnom pomere a dobre ochutený. Niet divu, ¾e si nemyslíme na ka¾dodenné druhé jedlá bez chutného ¹alátu, ktoré nielen¾e obohacuje chu» tradièného mäsa so zemiakmi, ale je aj skutoènou vitamínovou bombou, ktorá je nevyhnutná na zachovanie vlastného tela v normálnej kvalite.

Domáce ¹alátyPripravený surové ¾elezo mô¾e by» dosiahnutý v skladoch, esteticky vlo¾ený do plastových nádob, a dokonale korenené. Pri moci, ale niè viac prípadov, ako ste vy zlo¾ená ¹aláty a ich nevýhodou je nutnos» nosi» v¹etky zeleninu na strúhadle, drvenie alebo nièi». Tak¾e v ka¾dom dome mô¾ete pou¾i» elektrický drviè zeleniny. Toto malé zariadenie o veµkosti hrnca alebo varnej kanvice urèite vojde do ka¾dej kuchyni. To je vyzdobený v príjemnom obale, do ktorého dáme olúpané zeleniny vôbec, prípadne nakrájame na men¹ie kúsky. Chopper dokonalá forma by mala sama rie¹i», ale aj so v¹etkými zeleru alebo repy.

Elektrický drviè zeleninyTakýto drviè je posledným opatrením, ako urobi» vynikajúci, aromatický ¹alát za pár okamihov. Staèí, ak vlo¾íme mrkvu, cibuµu, kapustu alebo akúkoµvek inú zeleninu v kombinácii, ktorú uprednostòujeme, zapnite prístroj a po chvíli si mô¾eme vybra» celú nádobu nakrájanú zeleninu. Dokonca aj v¹etko, bez toho, aby ste si stierali prsty a nechty na strúhadle, alebo ¹pliechali zeleninový d¾ús po kuchyni - esteticky, µahko a dobre. Takýto drviè urèite prispeje k ka¾dej domácnosti, ktorá sníva, ¾e jej obyvatelia budú jes» èerstvé ¹aláty s chu»ou do jedla a ktoré nechcete vytrie» zeleninu na grilovanie denne s mo¾nos»ou mrie¾ky. Je to zariadenie, ktoré vám ¹etrí èas a mobilizuje vás, aby ste jedli viac a viac surovej, èerstvej nakrájanej zeleniny!