Eesanie vlasov do ucha

Moja neter predov¹etkým miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a napi» si vlasy. Zároveò je skutoène absorbované, ¾e keï chcem, aby v¹etko vyzeralo perfektne, mô¾em nahradi» ¹núry ¹es»krát, kedykoµvek ich pripevni» na vlasové doplnky alebo pripoji» vlasové klipy. Skutoène milujem ¹kolské predstavenia a hrám im. Jej nedávna tvorba, princezná Joker, je tie¾ originálna a potrebovala dokonalý úèes a ¹aty. Na zaèiatku ma matka zaplila niekoµkými klie¹»ami, ktoré sa k nim pridali. Potom to rozko¹né dievèa povedalo nie, nie a nie raz. Vlastne budem hµada» v izbách ... tak to zaèalo. Pä»desiatpä» minút pretaktovania a modelovania. Vyzerala nádherne ako skvelá princezná. Iba vtedy, keï zostala s princeznami, zmenila svoju myseµ dos» rýchlo. Neznamená to, ¾e od zaèiatku výroby uplynulo asi dve hodiny. Neoèakávane .... úplne zmenila víziu, zatiaµ èo vo svojom prejave skoro niè ako "nieeee, nemám rád, neviem niè o princeznej, ktorá je jej podriadená". Opýtala sa nového úèesu a prilo¾ila si vlasy do situácie naplnenej koky. Preto¾e, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, praktizujeme vo vlasoch, posledná sa nám úplne podarila. Jej matka bola úplne odli¹ná a za dvadsa» okamihov.

Odporúèam bubu-store vlasové klipy