Elektricka in talacia je pinava

Zdá sa, ¾e musíme prelo¾i» urèitý text. A ak existuje nedávny anglický èlánok, ktorý je skutoène dos» známy, problém mô¾e vzniknú» s inými jazykmi. Na svadbu, prekladateµov a prekladateµských aplikácií prichádza k nám s pozornos»ou, ktorá vo veµkom a èo je pre nás najdôle¾itej¹ia voµná cesta, prelo¾í v¹etky typy textov do celého jazyka. A bolo by pou¾ívanie prekladateµov takým veµkým nápadom ako investova» na prvý pohµad? Odpoveï je svetlá - samozrejme nie! A pre ¾eny, ktoré, napriek zdravému rozumu, zvyèajne nie sú presvedèené o poslednom, budem sa sna¾i» uvies» niekoµko faktov potvrdzujúcich môj názor.

Po prvé, prekladateµ niekedy & nbsp; extrémne nespoµahlivá, preto¾e pôsobia doslovné preklady, ale nevzdávajte idiómy. Z tohto dôvodu bude znamena», ¾e napríklad poveda», & nbsp; "nie je môj ¹álka èaju" (nie je moja vec prelo¾i» ako "Nie je to môj ¹álku èaju." Je príznaèné, ¾e mô¾u by» trochu na èasto pou¾ívané frázy, skôr ako bra» ¹pecializované frázy, napríklad sféru podnikania alebo medicíny. A zatiaµ èo preklady potrebujú len na nás, na ich potreby potom bude vhodné, samozrejme, úspech preklade prekladateµa platná, nemô¾eme len riskova» výsmech, ale tie¾ zvyèajne vo svete nepochopených, ktorý mô¾e za veµmi vhodná dôsledky. & Nbsp Navy¹e, prekladateµ s umelou hlavou nevie gramatiku. V prípade prekladov z angliètiny do vlastných mo¾no tie¾ rie¹i», ale keï sa prelo¾i» z ich vlastnej (èo vy¾aduje veµa plánovania gramatiku bude znaène zmätený. A rozdiel medzi "obdr¾í finanènú situáciu ¹ancí" a "dosta» sa do chladnej finanènej situácie" je pomerne veµká.

Prekladateµ nám tie¾ neposkytne súdny preklad. Bohu¾iaµ, je v¾dy potrebné pre ka¾dý preklad. Niekedy je to v¹ak potrebné, najmä v prípade prekladov dôle¾itých úradných dokumentov. Na záver nenaznaèujem, ¾e preklad kvalifikovaného prekladateµa je povinný. Najdôle¾itej¹ie je pochopi», preèo potrebujeme text. Ak nám informácie, ktoré nám boli zaslané, sú rozhovorom s priateµom, mô¾eme bez problémov napísa» èlánok v prekladateµovi a dodatoène ho prelo¾i». V¹etky dôle¾ité e-maily a dokumenty sú v¹ak zverené odborníkom.