Hasenie po iaru

Black Mask

Pri pokusoch o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. To je potom najpopulárnej¹í a oveµa atraktívnej¹í hasiaci prostriedok. Av¹ak, hasièi, hasièoví odborníci, neustále ju prijímajú. Výber hasiacej látky závisí od horµavého materiálu.

Pena proti po¾iaruPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkoholy, sa okrem iného spája pena. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo pracuje s vodou. Hasiaci prá¹ok má èo naju¾¹ie pou¾itie.V súvislosti s ich zlo¾ením mô¾u by» pou¾ité na uhasenie takmer v¹etkých dôle¾itých materiálov. Hasiace plyny, z ktorých najbe¾nej¹ie je oxid uhlièitý, sú úèinné pri hasení uhoµných po¾iarov, koksu a síry, tie¾ kovov ako je draslík, sodík, vápnik, ¾elezo a zinok. Voda na druhej strane perfektne spåòa jednoduchý stojan v kontakte s tuhými organickými horiacimi pevnými látkami, keï sa ako dôkaz pou¾íva drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie - para ako hasiaca látkaPodobná èinnos» ako voda má paru ako hasiacu látku. To, èo sa má realizova» v úspechoch spaµovania týchto materiálov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou je posledný, ¾e voda mô¾e by» odobratá na urèitom mieste a niekoµko málo v uzavretých bytoch s kubickou kapacitou nepresahujúcou 500 metrov ¹tvorcových. Vo väè¹ích miestnostiach je parný chod neúèinný. Na úèinné hasenie po¾iarov je potrebné nielen pozna» hasiace látky vhodné pre druhé látky, ale aj základ pre ich spracovanie a prejav v oblasti po¾iaru.