S potvrdenim o fakture

Veµmi èasto poèujeme o dielach, ktoré prechádzajú tým, ¾e si µudia uvedomia, ¾e by mali prevzia» potvrdenie z obchodu. A pre priemerného jedáka chleba tento doklad alebo jeho èinnos» nemá najmen¹í význam. Koniec koncov, bude plati» to isté za nákupy, bez ohµadu na to, èi bude ma» potvrdenie, alebo nie. Av¹ak pre túto odli¹nú stranu, t. J. Predávajúceho a majiteµa obchodu, je to skvelý rozdiel. Vystavenie potvrdenia znamená, ¾e nákup klienta je vyrovnaný s titulom ¹tátnej pokladnice.

Povinnos» vystavi» potvrdenieA keï¾e tento doklad nevyèerpá, u¹etrí peniaze, ak neuskutoèní nákup a v¹etky peniaze vynalo¾ené u¾ívateµom sa dostanú do vrecka. Táto ïal¹ia mo¾nos» nie je aktuálna a dobrá. Z toho vyplýva povinnos» umiestni» pokladnicu v obchode. V tejto vý¹ke by sa mali na túto sumu zaplati» v¹etky nákupy vykonané mu¾mi a po¾iadavka na vydanie potvrdenia odberateµovi. Mô¾e sa sta», ¾e obchodovanie s nákupmi prichádza s kontrolou z finanèného titulu, prièom sa nezobrazí súèasne, a v okamihu, keï nevydáme potvrdenie, alebo hor¹ie, nebudeme kupova» vo vý¹ke, budeme ma» silné problémy. Hrozí za to isté cenné finanèné sankcie, ale nie pre majiteµa obchodu, ale aj pre predávajúceho. Preto by sme si mali pamäta», ¾e keï podnikáme v obchode, sme povinní uvies» sumu, aj keï zamestnávateµ bol neèestný a podarilo sa mu urobi» inak. V prípade kontroly bude predávajúci zodpovedný aj za neèestné správanie.

Daòové únikyTak¾e keï zaènete obchod, musíte vedie», ¾e musí existova» fi¹kálny poklad. Pokladòa v supermarkete je skutoène potrebná, rovnako ako produkt, ktorý ponúkame. Bez druhého podniku alebo bez neho, nie tam. Vzdialené príjmy zapísané v konkrétnom obchode, silnej¹ie zisky v obchode a èo sa deje od dane, ktorá sa má da». Preto nemô¾e existova» rie¹enie pre nedostatok zlo¾ených príjmov. Dane platia v¹etci a v¹etko sa poèíta s daòovým úradom. A tak dane z príjmov nie sú tak krásne ako mo¾né sankcie za neplatenie za fi¹kálnu sumu. Ide o veµké sumy pokút, ktoré nestojí za riziko. Mô¾eme skutoène strati» oveµa viac ako plati» daò.

Man Pride

Výber dobrej pokladniceJe tie¾ dôle¾ité, aby pokladnica bola u¾itoèná pre poµský obchod, preto¾e výber pokladníc je plný. Existujú rôzne fi¹kálne pokladnice. Vyberáme ten správny, ktorý zohµadní povahu a silu obchodu, ktorý vykonáme. Ak sa obchod bude viac predajcov, veµa pokladní sú uvedené, a tam je viac registraèných pokladníkov dovnútra. V projekte hµadania dobrého fi¹kálneho nástroja stojí za to hµadanie rôznych názorov na internete tým, ¾e zadáte heslo pre vyhµadávaè "cash register shop".