Zberae prachu s venturiho trubicou

Hlavným cieµom smernice EÚ ATEX je zní¾i» riziko pou¾ívania potravín v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu. Pou¾itie zariadení v takejto zóne mô¾e prispie» k explózii a potom existuje znaèné nebezpeèenstvo.Zariadenia, ktoré v tejto zóne doká¾u, cez svoj celok a cez materiály, z ktorých sú postavené, by mali vytvori» vhodné podmienky.

Zberaèe prachu sú jedlá, ktoré vytvárajú vyu¾itie vo v¹etkých oblastiach priemyslu, kde musíte èisti» vzduch zo v¹etkých postprodukèných prachov. Na konci svojho vystúpenia èasto robia v bytoch ohrozených výbuchmi. A takéto zariadenie sa vyrába spolu so v¹etkými informáciami.Zberaè prachu Atex nie je nièím novým ako zberaè prachu vyrobený v súlade so súèasnými normami EÚ - vo verzii odolnej voèi výbuchu.©iroká ¹kála zberaèov prachu umo¾òuje ka¾dému zákazníkovi vybra» si správne príslu¹enstvo pre vlastné zále¾itosti. Modulárne filtre sa pou¾ívajú v drevárskom a nábytkárskom priemysle, prachové zberaèe sa menia na suché a malé prachy, kazetové prachové zberaèe sa pou¾ívajú v priemyselnej filtrácii s nízkou koncentráciou kvapalín.Zberaèe prachu sú veµmi odli¹né s ich povrchom a priateµmi, niektoré sú stredné a malé, a druhé sú v¹etky veµké zariadenia, údaje pre profesionálov v sále s veµkými sacími rukávmi.Moderné zariadenia ATEX sú napr. Filtraèný zberaè Eko-Filtr, ktorý je stavebnicovou kon¹trukciou, je multifunkèný, preto¾e v zimnej sezóne cirkulujúcim vzduchom je potrebné do haly privádza» teplý vzduch.Tento typ kon¹trukcie je na trhu veµmi be¾ný a zariadenia, ako sú lapaèe prachu, sú veµmi u¾itoènými zariadeniami v renomovaných výrobných závodoch, pomáhajú udr¾iava» èistotu, dávajú sa rýchlo a nízko èistým spôsobom, dávajú bohatý a »a¾ký vzduch a tak neohrozujú zdravie a µudí. ,Postavené s témami proti výbuchu sú bezpeèné zariadenia, sú zdravé a starajú sa o ¾ivotné prostredie.Spôsoby èistenia takýchto zariadení sú stlaèený vzduch alebo vibraèný mechanizmus, obe metódy fungujú dobre.Zberaèe prachu tie¾ èistia miestnosti s chemickými látkami.